Webwinkel » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderneming: Frederiek Demaeght ez waarin webshop FunforKids.be en webshop Popzie.be een onderdeel hiervan is.

 

Identificatie

- Commerciële naam: Frederiek Demaeght ez

- Telefoon: +32 (0) 498 45 79 30

- E-mail: info@popzie.be en info@funforkids.be

- Adres: Graansaevel 19, 9690 Kluisbergen 

- Ondernemingsnummer: BE0899.343.418

-opgericht: 01/01/2018

 

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshop van onderneming Frederiek Demaeght ez. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de hieronder besproken algemene voorwaarden door de klant. Frederiek Demaeght ez behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

 

Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website inzake prijs of specificaties, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

 

- Prijzen

 

Afgebeelde prijzen zijn altijd geldig op de dag van consultatie of voor de eventueel vermelde geldigheidsperiode. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

 

Koopovereenkomst

 

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Frederiek Demaeght ez, onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Frederiek Demaeght ez, passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4) Frederiek Demaeght ez kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de verkoopovereenkomst. Indien onderneming Frederiek Demaeght ez op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5) Frederiek Demaeght ez zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

a. het bezoekadres van de vestiging van onderneming Frederiek Demaeght ez waar de consument met klachten terecht kan;

 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij onderneming Frederiek Demaeght ez deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

 

6) Indien onderneming Frederiek Demaeght ez zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Uw persoonlijke gegevens

 

Uw persoonlijke gegevens worden door onderneming Frederiek demaeght ez gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie-, of andere persoonlijke gegevens, kan onderneming Frederiek Demaeght ez in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

 

- Verzendkosten

 

De verzendingskosten worden bepaald door het bedrag van uw bestelling, ongeacht het gewicht of het aantal bestelde artikelen. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

 

 

a. Voor leveringen in België:

- Bestelbedrag tot en met 30 euro: verzendingstarief is 10 euro (per leveradres).

- Bestelbedrag groter dan 30 euro: gratis verzending.

 

Levering

 

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Onderneming Frederiek Demaeght ez kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

 

Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. Om dan op een u gekozen tijdstip het pakket op te halen volgens afspraak met de transporteur.

Het pakket wordt terug naar ons gestuurd als u dit niet ophaalt of in ontvangst neemt bij de transporteur.

Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer verzending de eerste keer gratis was.

De maximale levertijd bedraagt dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient onderneming Frederiek Demaeght ez de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de 14 dagen terugbetaald. Onderneming Frederiek Demaeght ez is als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

 

Aansprakelijkheid bij transportschade

 

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via e-mail, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

 

Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de onderneming Frederiek Demaeght ez, op het telefoonnummer 0498/45.79.30 en het artikel op kosten van de klant terug te bezorgen aan onderneming Frederiek Demaeght ez. Best stuurt u hiervoor een e-mail naar info@funforkids.be

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant onderneming Frederiek Demaeght ez zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten aan de artikelen worden geacht geen verborgen gebreken te hebben, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Betaling

 

Betalen op de website van onderneming Frederiek Demaeght ez gebeurt via Mollie online betalingen, gespecialiseerd in 100% beveiligde betalingen online. U kunt betalen met uw kredietkaart (Mastercard of Visa) of met Bancontact. Mollie online betalingen is beveiligd door verschillende firewall-systemen en het SSL128-bits protocol. Hierdoor wordt op het ogenblik van uw betaling met bankkaart, automatisch de geldigheid van de toegangsrechten gecontroleerd en alle uitwisselingen van informatie gescrambeld om er de vertrouwelijkheid van te waarborgen. De uitwisseling van gevoelige informatie zoals het nummer van uw kredietkaart gebeurt tussen de klant en de 100% veilige site van Mollie online betalingen. Onderneming Frederiek Demaeght ez of ongewenste bezoekers krijgen deze informatie niet te zien. Op het ogenblik van het doorgeven van uw kredietkaartnummer bevindt u zich niet meer op onze servers, maar wel op de beveiligde servers van Mollie online betaalsystemen. Mollie online betaalsystemen werkt met versleutelde kaartgegevens: Deze zijn volledig PCI-DSS level 1 gecertificeerd, dit laat het niveau zien van de beveiliging die we hanteren voor de gegevens van onze klanten en consumenten.

 

Eigendomsrecht

 

Onderneming Frederiek Demaeght ez blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan door de klant.

 

Toepassingsrecht en bevoegde rechtbanken

 

Op alle overeenkomsten tussen de websites van onderneming Frederiek Demaeght ez en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk uitsluitend bevoegd.

 

 

Privacy Policy - GDPR wetgeving (Gegevenbescherming)

 

Webshop Funforkids.be & Popzie.be, uitgebaat door onderneming Frederiek Demaeght ez, respecteert jouw privacy en daarom behandelen we de persoonlijke informatie die je ons geeft zeer vertrouwelijk. Met deze privacy policy willen we je zo helder mogelijk informeren over de informatie die we verzamelen en de reden waarom we dit doen.

 

De verzamelde gegevens gebruiken we om je bestellingen zo snel en efficiënt mogelijk te laten leveren. Als we de gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan vragen we daarvoor altijd eerst om jouw toestemming.

 

Verzamelen en gebruik van jouw gegevens

 

Frederiek Demaeght ez, gebruikt je gegevens om de volgende diensten te kunnen leveren:

Bij het plaatsen van een bestelling, hebben we je naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres, betaalgegevens en soortgelijke informatie nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen stellen.

 

Jouw gegevens kunnen ook worden verwerkt door externe verwerkers (d.w.z. derden die diensten aan ons leveren, zoals creditcardbedrijven, transportbedrijven, koeriers), maar alleen voor zover dat nodig is voor onze online verkoopactiviteiten. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen of verhuren.

 

Als je bij funforkids.be een account aanmaakt, bewaren wij je gegevens op een beveiligde omgeving. Als je nadien inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord hoef je je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, en eventueel afleveradres niet meer bij iedere nieuwe bestelling in te vullen.

 

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. We gebruiken Google Analytics welke cookies en gelijkaardige technologieën gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen en te analyseren.

 

Als je een beoordeling, een vraag of reactie op onze website plaatst, kun je zelf kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn altijd benieuwd naar jouw mening en feedback! Wel behouden we het recht bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen, niet te publiceren.

 

Je hebt altijd recht op inzage, wijziging en correctie van je gegevens.

 

Beveiliging van je gegevens

Onderneming Frederiek Demaeght ez, doet al het redelijke om je gegevens te beschermen. Betalingen via creditcard worden online beheerd door Mollie, een toonaangevende aanbieder van online betaaldiensten en een door de Payment Card Industry (PCI) goedgekeurde Europese betalingsgateway. Wij maken gebruik van standaard 'Secure Sockets Layer' (SSL) internetencryptietechnologie voor de overdracht van andere persoonsgegevens naar onze database.

 

De gegevens zijn ondergebracht in België. Deze servers bevatten persoonsgegevens, maar zullen nooit betalings- of bankgegevens bevatten. De servers worden beveiligd door multi-level firewalls en een standaard beveiligingsprotocol.

 

Cookies en andere technologieën

De site van FunforKids.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een webserver naar uw browser worden verzonden en die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies over het algemeen om uw bezoeken aan onze site te kunnen volgen, het online winkelen te vergemakkelijken en advertenties te kunnen plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google Analytics, Google Adwords en Facebook. Indien nodig zullen wij uw toestemming vragen om cookies te gebruiken.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen om deze al dan niet te aanvaarden. U kunt ook instellen dat alle cookies worden geweigerd. In het laatste geval is het mogelijk dat u niet alle diensten van de website kunt gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar onze Cookie Policy en naar www.allaboutcookies.org.

 

Kinderen

Het is minderjarigen (jonger dan 18) niet toegestaan gegevens aan ons te verstrekken en bestellingen te plaatsen. Zij kunnen de diensten van deze site dus alleen gebruiken in aanwezigheid van een ouder of voogd en alleen met hun toestemming.

Onderneming Frederiek Demaeght ez aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van haar website door kinderen en minderjarigen en behoudt zich alle rechten voor om bestellingen door kinderen of minderjarigen te weigeren.

 

 

 

Links naar andere websites

De webstie van FunforKids.be kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u de website verlaat en een andere website bezoekt, is het mogelijk dat andere privacypraktijken worden gehanteerd en dat er een ander privacybeleid van toepassing is waarover FunforKids.be geen controle heeft en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

 

Instemming met onze Privacy Policy

Dit privacybeleid bevat alle informatie die nodig is om ervoor te kiezen om onze website al dan niet te gebruiken en ons uw gegevens te verstrekken. Door de website van Popzie.be en FunforKids.be te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u het privacybeleid en geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken zoals in dit privacybeleid beschreven.

 

 

 

Vragen

Dit is de Privacy Policy van onderneming Frederiek Demaeght ez, met maatschappelijke zetel te Waregem, Stijn Streuvelsstraat 82 - 8790 Waregem, België.

Als u hierover vragen hebt, dan kan je met ons contact opnemen via het volgende emailadres: frederiek.demaeght@gmail.com